Via Biler forretningsbetingelser

1. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.


2. LEVERING – FORSINKELSE
A. Ny bil
Såfremt levering af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig til at modtage det købte, medmindre han har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid. For vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringsfristen dog med 60 dage. I forbrugerkøb kan køber, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

B. Brugt bil
Såfremt levering af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælgerfirmaet, forlænges  leveringstiden med 30 dage.  Fore vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringstiden dog med 60 dage. Inden fristen kan køber ikke hæve købet I forbrugerkøb kan køber dog, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

 

3. FORSIKRINGER
Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtiget til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er forpligtiget til at underskrive panthaverdeklaration.
Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler §14.

 

4. REGULERING AF KØBESUMMEN
A. Såfremt en af sælgerens leverandører (importør) for køretøjets fastsatte listepris (vejledende udsalgspris) ændres, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.
Stiger den i slutsedlen anførte købesum (brutto) som følge heraf med mere end 10 %, er køberen dog ikke, medmindre andet er aftalt, forpligtet til at aftage det købte.

B. Såfremt der efter slutsedlens oprettelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal erlægges i anledning af bilens salg og/eller registrering, skal den i slutsedlen anførte købesum, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

 

5. KØBERS PLIGT TIL AT AFTAGE DET KØBTE
Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at aftage det købte inden 6 dage efter dette er meldt klar til levering af sælger. Undlader køber dette, er denne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

6. VÆGTAFGIFT
Vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden vægtafgift på byttebilen betales af køber indtil levering.

 

7. BYTTEBIL – FORRINGELSE
Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuel forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normal brug, i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet.
Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.

 

8. KILOMETERTÆLLER
Kilometertæller er angivet ifølge kilometertæller udvidende ved handelens indgåelse.
Er feltet ”kilometertællergaranti Ja” afmærket i slutsedlens rubrik 2, betyder det, at forhandler garanterer, at den solgte bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Er feltet ”kilometergaranti Ja” afmærket i sludsedlens rubrik 4, betyder det, at køber garanterer, at den indbyttede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.
Er feltet ”større skade Ja” afmærket, betyder det, at den pågældende for har haft en karrosseriskade, der har medført opretning i karrosseribænk.

 

9. AFGIFTER – SPECIFIKATION
Moms og registreringsafgift specificeres i kontantsalgserklæring/faktura.

 

10. KØBEKONTRAKT
Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt.
Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.

 

11. REKLAMATIONSRET
Efter købelovens §83 kan en forbruger i indtil 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger. Ved køb af en BRUGT bil skal køber dog være opmærksom på følgende:

A. Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt køber fik bilen leveret.
B. Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber er gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse (underskrift på slutseddel).